OBCHODNÍ PODMÍNKY » Objednání zboží
OBCHODNÍ PODMÍNKY / Objednání zboží

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mpg-modely.cz. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Pavel Grafek, společnost MPG-modely, se sídlem Křivoklátská 258, 19900 Praha 9, IČO 710 525 26, (dále „provozovatel“) a kupujícího (dále  „zákazník“).

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.mpg-modely.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Prodávající se dále zavazuje, že uvedené ceny jsou skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující generuje (tzn. vybere patřičné zboží a vyplní objednávkový formulář), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního a reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru www.mpg-modely.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „cena“, která se dále snižuje o případnou množstevní slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci může zajistit pouze prodávající, a to jen po předcházející dohodě s kupujícím (např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné a možné pouze, pokud je prodávajícímu doručena žádost o zrušení objednávky dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu (většinou Česká pošta).

Internetový obchod www.mpg-modely.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název výrobku, (případně kód), hlavní charakteristiku a cenu výrobku. Pokud není stanoveno jinak, ceny uvedené na serveru jsou vždy s DPH (21%). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.mpg-modely.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným třetím osobám. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím Fakturu nebo Paragon (či jiný daňový doklad). Tyto doklady zároveň slouží kupujícímu jako dodací i záruční list.  Kupující je povinen dodané zboží a připojený daňový doklad (Faktura, Paragon) po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem uvedeným na Faktuře nebo Paragonu nebo pokud jsou tyto nesprávně vyplněny. V oznámení reklamace je kupující povinen specifikovat vady. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

YWMzM2VmM